• אמי, דיירת מוגנת בדירת מגורים, מעוניינת לעבור לבית אבות. מה עליה לעשות על מנת לשמור על זכויותיה מול בעל הבית?

תשובה:
דייר מוגן, העוזב את הדירה, ועובר לגור במקום אחר, מסתכן בכך שעזיבת הדירה תחשב כנטישתה, שלא על מנת לחזור ולגור בה. על כן, במקרה שהאם חפצה לעבור לבית אבות יש למצות את ההליך הקיים לקבלת חלקה בדמי המפתח מבעל הבית או מדייר חלופי, אם ע”י משא ומתן ואם על ידי מציאת דייר חלופי שיכנס במקומה, על פי הפרוצדורה הקבועה בחוק הגנת הדייר (נוסח משולב), תשל”ב – 1972.

במקרה שלא ניתן להשלים מהלך זה לפני היציאה לבית האבות, יש לדאוג לכך שההסכם עם בית האבות יהיה לתקופה קצובה / לניסיון, וכמו כן יש להימנע מהוצאת חפציה של האם, פרטי תכולה וכיוצ”ב, מהדירה.

Comments are closed.