• אבי הינו דייר מוגן בדירת מגורים. האם הוא יכול להוריש לי בצוואתו את זכויותיו בדירה?
תשובה:
זכויות דיירות מוגנת אינן עוברות בירושה. כדי שתוכל לקבל את זכויותיו של אביך בדירה, לאחר פטירתו, עליך לעמוד בשני תנאים עיקריים, הקבועים בסעיף 20 (ב) לחוק הגנת הדייר (נוסח משולב), תשל”ב – 1972:
  1. עליך להוכיח כי התגוררת עם אביך בדירה במשך ששת החודשים שקדמו לפטירתו
  2. וכי בזמן פטירתו לא היתה לך דירה אחרת למגוריך.

על פי הפסיקה, “דירה אחרת” יכולה להיחשב גם דירה אותה שכרת בשכירות חופשית, וגם דירה בבעלותך שאותה השכרת לשוכר בשכירות חופשית.

בת”א 50654/00 מרנלנדר נ’ מסרי (בימ”ש שלום תל אביב, כב’ השופט דן מור), נקבע כי גם דירה שרכשה בתה של הדיירת, במשותף עם אחיה, והושכרה בשכירות חופשית על ידם, נחשבת כ”דירה אחרת למגוריה” של הבת, השוללת את זכותה בדירה שהחזיקה האם המנוחה, אף שהבת התגוררה בה כל חייה.

Comments are closed.